Skip to main content

คำนำ

ความสำคัญของการสวดภาวนานั้นมีกล่าวในพระวรสารอยู่ทั่วไป ทั้งบรรดาปิตาจารย์ก็สอน แต่บรรดาคริสตชนทั้งหลายก็ยังคงประมาทในการภาวนา อันเป็นหนทางยิ่งใหญ่ที่นำเขาสู่ความรอด

จุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าในการเริ่มคำนำเช่นนี้ก็เพราะว่า ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้อ่านขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ให้โอกาสเรากลับใจ โดยอาศัยหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้ เพื่อเขาจะได้รับพระหรรษทานในการรำพึงถึงความสำคัญของการภาวนาให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีก บรรดาคนหนุ่มสาวจะสามารถเอาตัวรอดได้โดยหนทางแห่งพระหรรษทานสายนี้เท่านั้น ดังนั้นข้าพเจ้าขอให้ทุกคนขอบคุณพระเป็นเจ้า สำหรับพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงประทานความสว่างและพระหรรษทานเพื่อให้เราภาวนา หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ข้าพเจ้าหวังว่า พวกท่านจะไม่ละเลยในการวอนขอพระเป็นเจ้าในคำภาวนาเสมอ ๆ โดยเฉพาะเมื่อถูกประจญให้ทำผิดต่อพระเป็นเจ้า ถ้าหากว่าในเวลาที่ผ่านมา ท่านรู้สึกทรมานใจจากบาปมากมาย จงรู้ไว้เถิดว่า นั่นเป็นเพราะท่านไม่ได้สวดภาวนาและวอนขอพระเป็นเจ้าให้ช่วยเหลือท่านในขณะถูกประจญ ข้าพเจ้าขอให้ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้บ่อย ๆ ด้วยความตั้งใจ มิใช่อ่านเพราะว่าเป็นงานเขียนของข้าพเจ้า แต่อ่านเพราะว่า เป็นหนทางที่พระเป็นเจ้ามอบให้แก่ท่าน เพื่อช่วยท่านให้ได้รับความรอด ขอท่านจงเข้าใจว่า พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านได้รับความรอด เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ขอให้แนะนำแก่เพื่อนบ้านและคนที่รู้จักให้อ่านหนังสือเล่มนี้กันมาก ๆ ด้วย

อัลฟอนโซ เด ลีโกวรี