Skip to main content

หมายเหตุ

เกี่ยวกับหนังสือ  ชื่อในภาษาอังกฤษคือ JESUS BEFORE CHRISTIANITY โดย ALBERT NOLAN OP. ตีพิมพ์ครั้งแรก ในปี ค.ศ.๑๙๗๗ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ ผู้เขียนได้ทบทวนแต่ไม่ได้แก้ไข และยืนยันแนวคิดเดิมทั้งหมด 

เกี่ยวกับผู้เขียน   แอลเบิรต์ โนลัน เกิดที่ประเทศแอฟริกาใต้ เข้าคณะนักบวชโดมินิกันในปี ค.ศ.๑๙๕๔  เคยเป็นจิตตาธิการองค์การนักศึกษาคาทอลิกแห่งชาติแอฟริกาใต้ เป็นอาจารย์สอนที่ Kolbe School of Theology เมืองเคปทาวน์  ได้รับเลือกเป็นเจ้าคณะแขวงโดมินิกันในแอฟริกาใต้ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ ได้รับเลือกเป็น  อัคราธิการของคณะโดมินิกันทั่วโลก  แต่ไม่ยอมรับตําแหน่งนี้ เนื่องจากความรีบเร่งของภารกิจในประเทศแอฟริกาใต้