Skip to main content
โดย นักบุญอัลฟอนโซ
แปลโดย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

หนังสือเรื่อง “สิริมงคลแห่งแม่พระ” ซึ่งท่านกำลังถืออยู่นี้เป็นงานชิ้นเอกเล่มหนึ่งของนักบุญอัลฟอนโซ มารีอา เดอ ลีโกวรี และเป็นหนังสือที่ผู้นิยมตลอดมาตั้งแต่การพิมพ์ครั้งแรก เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว

       ข้าพเจ้าได้ยินหลายท่านบ่นว่า เราไม่มีหนังสือเกี่ยวกับแม่พระเป็นภาษาไทยเลย และมีพลมารีหลายท่าน บอกข้าพเจ้าว่าอยากจะได้หนังสือสำหรับอ่านในการประชุม ข้าพเจ้าจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะช่วยท่านได้บ้าง ข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์เล่มนี้เป็นเล่ม ๑ หากมีผู้สนใจข้าพเจ้าก็จะพยายามแปลเล่มที่ ๒ ต่อไป

        ในการแปลหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้แปลมาจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ตามต้นฉบับเดิมซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนตัวอย่างและเรื่องซึ่งนักบุญอัลฟอนโซนำมาประกอบคำอธิบายของท่านนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยและวัฒนธรรมที่ผิดกว่าในสมัยของเรา แต่ว่าบทสอนของแต่ละเรื่องนั้นยังเป็นสิ่งที่ใช้ได้ ดังนั้นเราจึงพยายามแปลเรื่องตามต้นฉบับ แม้ว่าบางเรื่องอาจดูเกินความจริงไปบ้าง

            นักบุญอัลฟอนโซได้เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อโต้ตอบคำสอนลัทิเฮเรติ๊กของแจนเซน ซึ่งดูถูกการแสดงความศรัทธาต่อแม่พระโดยเลือกเอาบท “วันทาพระราชินี” มาอธิบายโดยเฉพาะดังนั้นท่านนักบุญจึงได้นำคำสอนของบรรดาบีตาจารย์ นักปราชญ์และนักเทวศาสตร์ของพระศาสนจักรมาเป็นข้อพิสูจน์คำพูดของท่าน

           ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ คุณพ่อวีระพงศ์ วัชราทิตย์ และคุณพ่อชาลล์ โกแทนท์ ที่ได้กรุณาช่วยอ่านตรวจคำแปลและให้คำแนะนำ และขอขอบคุณ คุณครูบุญสม เจริญเอง ที่ได้สละเวลาจากกิจการของนิตยสาร “ดาวรุ้ง” มาช่วยอ่านปรู้ฟให้ด้วยความเต็มใจ ขอให้พระมารดามารีอาประทานแก่ท่านเหล่านี้ และทุก ๆ ท่านที่ข้าพเจ้ามิได้บ่งชื่อ แต่ก็ได้ยินดีเต็มใจช่วยเหลือให้งานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไป

            ขอให้หนังสือเล่มนี้ช่วยเพิ่มความรักและความศรัทธาของท่านต่อแม่พระผู้เป็นยอดมนุษย์ และงานชิ้นเอกของพระเป็นเจ้า

Yod Phimphisan

ค.พ. ยอร์ช  พิมพิสารแห่งคณะพระมหาไถ่

๒๗ มิถุนายน ๑๙๖๔
วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์