Skip to main content

โดย นักบุญอัลฟอนโซ
แปลโดย ผู้หว่าน

นักบุญอัลฟอนโซ ได้พิมพ์โฆษณาในปี 1768 ขณะท่านมีอายุ 62 ปี หลังจากมีความชำนาญด้านการสั่งสอนมานานกว่า 30 ปี ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาอิตาเลียน หนังสือเล่มนี้ได้ทำให้คนกลับใจมากต่อมากแล้ว!

ข้าพเจ้าหวังประโยชน์ของเพื่อนร่วมชาติ ทั้งที่เป็นนักบวชและฆราวาส จึงได้พยายามแปลออกจากต้นฉบับภาษาอิตาเลียน “Apparecchio alla morte” Alba-Roma-Pia societta‘ San Paolo.- โดยเทียบกับภาษาฝรั่งเศส “Pre`paration a` la mort” แปลโดย L.J. Dujardin, Re`demptoriste. Ed. Casterman.

ในการแปลนี้ ข่าพเจ้าพยายามใช้ถ้อยคำง่าย ๆ พูดอย่างกันเอง ตามนำนวนของท่านนักบุญ ถึงกระนั้นต้องขอออกตัวว่า อาจมีทำนองพูดที่แปร่งหูหรือศัพท์นามธรรมมาก อย่างไรได้ ข้าพเจ้าตั้งใจถอดความจากท่านนักบุญ และรักษาความซึ้ง ความสั้นแห่งกระทงความไว้ หนังสือทางธรรมะยิ่งลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องใช้ศัพท์นามธรรมมาก อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเตรียมเผชิญความตายดีขึ้น บำเพญตนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าขอร้องต่อผู้อ่านอย่างเดียวกับนักบุญอัลฟอนโซ เด ลีโกวลี คือ ให้ภาวนาอุทิศแก่ข้าพเจ้าบ้าง! 

 “ผู้หว่าน
15 พฤษภาคม 1951

 Joseph Khiamsun Nittayo 

   อ่านประวัติ "ผู้หว่าน" (ยวง นิตโย)