Skip to main content

ชีวิตฝ่ายจิต, Reflection, inspiring quote

inspire

โลก VS พระเยซู

Play 


 

โลกบอกว่า จงตามหัวใจของท่าน
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"จงตามเรามาเถอะ"

 

โลกบอกว่า จงซื่อสัตย์กับตนเอง
แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"ใครก็ตามที่จะเป็นสานุศิษย์ของเรา ผู้นั้นต้องสละตนเอง"

 

โลกบอกว่า จงเชื่อมั่นในตนเอง
แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"จงเชื่อในเรา"

 

โลกบอกว่า จงอยู่ในความจริง
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือความจริง"

 

และโลกก็บอกว่า จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"จะมีประโยชน์อะไร ถ้าเขาได้โลกทั้งใบเป็นกรรมสิทธิ์
แต่ก็ต้องสูญเสียวิญญาณไป"